Selecteer een pagina

Wedstrijd reglement Zechstein Borgerswold Classic 6 uurs race

Algemene zaken

Algemeen
Door inschrijving verklaart deelnemer kennis te hebben genomen van dit wedstrijdreglement. Bij het niet naleven van het wedstrijdreglement heeft de organisatie het recht de deelnemer een waarschuwing te geven of direct te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.

Doel wedstrijd reglement
Het wedstrijd reglement heeft tot doel om een sportief verloop van de wedstrijd te bieden met voor iedereen gelijke kansen waarbij deelnemers de veiligheid van zichzelf, andere deelnemers of publiek langs het parcours niet in gevaar brengen en om deelnemers die zich niet aan het reglement houden uit de wedstrijd te kunnen halen dan wel te schrappen uit de uitslag.

Veiligheid
Iedere deelnemer verplicht zich ten allen tijde de veiligheid van zichzelf, andere deelnemers, de organisatie en derden in acht te nemen en aanwijzingen van de organisatie direct op te volgen.

Materiaal
Deelname aan de wedstrijd is alleen mogelijk op een mountainbike, zonder trapondersteuning, met een minimum bandbreedte van 1.5 ” (inch). Iedere deelnemer zorgt er voor dat zijn/haar materiaal in orde is zodat het geen gevaar voor hem/haar zelf of andere deelnemers oplevert. De organisatie houdt zich het recht voorbehouden om hier op te controleren en zo nodig renners deelname aan de wedstrijd te weigeren dan wel uit de wedstrijd te halen.

Smartphone, muziekdragers, oordopjes/hoofdtelefoons
Het is verboden om tijdens de wedstrijd en voorafgaand aan de wedstrijd bij het inrijden op het parcours gebruik te maken van smartphone, andere muziekdragers bij zich te hebben, of oordopjes/hoofdtelefoons in/op te hebben.

Helm
Het dragen van een helm is verplicht tijdens de wedstrijd maar ook voorafgaand aan de wedstrijd bij het inrijden op het parcours.

Alcohol en andere geestverruimende middelen.
Deelnemers onder invloed van alcohol of andere geestverruimende middelen worden niet toegelaten tot de wedstrijd dan wel direct uit de wedstrijd gehaald.

Ongevallen
Deelnemers hebben de plicht om bij betrokkenheid of het waarnemen van een ongeval na te gaan of het slachtoffer hulp nodig heeft of als het slachtoffer om hulp vraagt dit te bieden. Het slachtoffer dient in veiligheid gebracht te worden, ook om meer ongevallen te voorkomen. De organisatie en EHBO dienen zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht te worden.

Gedragsregels
Van de deelnemers wordt verwacht dat:
– Ze zich sportief en met respect gedragen ten opzichte van andere deelnemers en publiek,
– De veiligheid voor zich zelf en andere deelnemers in acht nemen,
– ze instructies van organisatie, jury en verkeersregelaars opvolgen en zich aan de verkeersregels houden,
– de organisatie/jury op de hoogte stellen als ze de wedstrijd voortijdig verlaten.

Milieu
Er mogen geen materialen, banden, bidons, reepjes, gelletjes en ander afval achtergelaten worden op het parcours of buiten het parcours. Verpakkingen van etenswaren en resten van etenswaren moeten inde daarvoor bestemde en aanwezige afvalbakken worden gedeponeerd. Overig afval, b.v. banden en ander fietsmateriaal, moeten door de deelnemer mee naar huis genomen worden.

Wedstrijdzaken

Parcours
Het parcours voor de Zechstein Borgerswold Classic 6-uurs race is uitgezet met lint. Tevens is een estafettewisselzone, een verzorgingszone en materiaalzone voor een materiaalwissel aangegeven. Alleen in deze zones mag resp. de estafettewissel, het verzorgen en een materiaalwissel plaats vinden.
Het niet volgen van het voorgeschreven parcours zal leiden tot diskwalificatie.

Gedrag in de wedstrijd
Het is niet toegestaan om andere deelnemers te blokkeren of de voortgang te verhinderen. In de wedstrijd is lichamelijk contact met andere deelnemers verboden anders dan kortstondig contact dat kan ontstaan in een wedstrijdsituatie. De jury bepaald in voorkomende situaties. Er mogen geen afspraken gemaakt worden tussen individuele deelnemers en/of estafetteteams met als beoogd doel de wedstrijd de beïnvloeden.

Inhalen deelnemers
Alle deelnemers dienen snellere deelnemers die willen inhalen zo snel mogelijk te laten passeren. Het inhalen dient op een redelijke wijze en zonder elkaar in gevaar te brengen te geschieden. De algemene regel is dat de achteropkomende deelnemer aangeeft met ‘links voorbij’ dat hij links wil passeren en de voorliggende deelnemer dan rechts aanhoudt.

Stuurbordje en transponder estafette teams
Iedere deelnemer krijgt van de organisatie een stuurbordje.
Het stuurbordje dient aan de voorzijde van de mountainbike bevestigd worden zodat het goed zichtbaar voor de jury.
De estafette teams krijgen daarnaast per team een transponder. De transponder dient te worden doorgegeven aan de op dat moment in de wedstrijd rijdende deelnemer. In de estafettezone moet de transponder doorgegeven worden aan de volgende rijder.

Aflossing in Estafette wedstrijd
Aflossing in de estafette wedstrijd dient te geschieden in de zone die hiervoor door de organisatie is aangewezen. Het niet aflossen in deze zone zal diskwalificatie tot gevolg hebben.

Materiaalpech
Krijgt en deelnemer materiaalpech tijdens de wedstrijd en is het daardoor niet mogelijk om de wedstrijd voort te zetten dan mag de kortste route lopend met de fiets terug genomen worden naar de materiaalzone en moet de jury op de hoogte gebracht worden. De jury bepaalt dan op welk moment het team of de deelnemer de wedstrijd mag vervolgen om zodoende tijdswinst als gevolg van het materiaalpech te voorkomen.

Verzorging
Verzorging van de deelnemer mag alleen plaatsvinden in de daarvoor aangegeven verzorgingszone.

Klassement
De winnaars van de categorieën zijn de teams of individuele deelnemers die na de eerste doorkomst, nadat de 6 uur verstreken zijn, de meeste rondes hebben afgelegd. Bij een gelijk aantal rondes van teams of individuele renners wordt de rangschikking in het klassement bepaald op de volgorde van doorkomst van de finish in de laatste ronde.

Tijdelijke onderbreking of stoppen wedstrijd
De organisatie behoudt zicht het recht voor om in noodsituaties zoals noodweer of ernstige ongevallen de wedstrijd tijdelijk stil te leggen of definitief stop te zetten.
Bij het tijdelijk stopzetten van de wedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt op basis van de regels zoals genoemd bij de par. ‘Klassement’.
Bij het hervatten van de wedstrijd wordt weer gestart bij Start/Finish en is de startopstelling van de renners op volgorde van categorie en daarbinnen op volgorde van het tussentijds klassement.
Vanaf de herstart worden de tot dan toe aantal gereden volle rondes meegenomen in de wedstrijdstand waarbij een opgebouwde voorsprong in de ronde waarin de wedstrijd tijdelijk stopgezet was komt te vervallen.
De wedstrijdtijd wordt bij het tijdelijk onderbreken van de wedstrijd niet stop gezet maar loopt gewoon door.